Prevádzkový poriadok

Rybník Jatov platný od 01.07.2022

Návštevníci sú povinní dodržiavať nasledovné podmienky a pravidlá:       

1. Záujemca o rybolov sa registruje u správcu v rybárskej chatke pri vstupe do areálu Rybníka Jatov predložením dokladu totožnosti, kde si zakúpi vstupenku, ktorá zahŕňa povolenie na rybolov. Aktuálny cenník je zverejnený na stránke www.rybnikjatov.sk/cennik.

2. Povolenie na rybolov je neprenosné na inú osobu. Rybolov sa uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť. Osoba mladšia ako 15 rokov môže vykonávať rybolov len za prítomnosti osoby staršej ako 18 rokov.

3. Rybolov sa vykonáva z vyznačených lovných miest (mapa rybníka).

4. V cene vstupného je povolenie na lov rýb s dvomi udicami opatrenými: navijákom, jedným háčikom a vlascom o hrúbke minimálne 0,30mm, celonávin spletanej šnúry je zakázaný. S udicami môže narábať výlučne iba osoba, na ktorú je povolenie vystavené.

V cene vstupného nie je zahrnuté privlastnenie ulovenej ryby!

5. V prípade, ak má rybár záujem si rybu odkúpiť, je povinný o tom upovedomiť správcu ešte pred samotným začatím lovu a informovať sa o aktuálnych podmienkach a cenníku.

6. Každý loviaci rybár musí mať pri love povinnú výbavu pozostávajúcu z podberáka (min. 80x80cm), vaničku alebo podložku s bočnicami a dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rýb.

7. Po ulovení ryby a jej zdokumentovaní ju musí loviaci bezodkladne a v čo najkratšom čase šetrne vrátiť do vody. Fotiť sa s rybou je možné výlučne nad vaničkou, podložkou alebo vo vode. Počas celej doby je loviaci povinný polievať rybu vodou a je prísne zakázané pokladať rybu na suchú alebo rozhorúčenú podložku.

8. V prípade ulovenia poškodenej alebo chorej ryby je potrebné okamžite ohlásiť správcu a riadiť sa jeho pokynmi.

9. Loviaci je počas svojej neprítomnosti (opustenie lovného miesta) povinný prerušiť lov vytiahnutím udice s montážou z vody.

10. V celom areáli platí zákaz:

– kladenia otvoreného ohňa (povolené je použitie plynových grilov a pod.),

– parkovania na brehu rybníka (okrem opodstatnenej výnimky udelenej správcom),

– poškodzovania stromov a kríkov, znečisťovania vody a brehov rybníka,

– kúpania (výnimka vstupu do vody je iba pri fotení s rybou),

– nadmerného užívania alkoholických nápojov

– vstupu so psom.

11. Použitie živej a mŕtvej rybky ako nástrahy je zakázané. Lov na prívlač je až do odvolania zakázaný!

12. Na rybníku je povolené použitie iba zavážacích lodiek na diaľkové ovládanie, použitie gumených člnov je zakázané.

13. V areáli rybníka je povolené použitie bivakov a stanov iba bez podlahy.

14. Návštevy sú povolené za nasledovných podmienok:

– návštevu musí rybár vopred nahlásiť správcovi osobne alebo telefonicky,

– návštevy sú povolené iba počas dňa; príchod a odchod len za denného svetla,

– návštevy nechávajú vozidlá na parkovisku (je potrebné riadiť sa pokynmi správcu),

– návšteva je povinná rešpektovať všetky pravidlá uvedené v prevádzkovom poriadku.

15. Každý návštevník je povinný správať sa tak, aby nerušil ostatných rybárov a návštevníkov areálu hlučným správaním, nenechával odpadky voľne pohodené na zemi, a po opustení lovného miesta ho nechal v stave, v akom bolo pri jeho príchode.

16. Každý návštevník je povinný kedykoľvek počas návštevy, ako aj pri odchode, strpieť kontrolu vnútornej časti vozidla a batožinového priestoru.

17. Návštevník zakúpením povolenia a vstupom do areálu súhlasí s prevádzkovým poriadkom Rybníka Jatov. Pri akomkoľvek porušení pravidiel má správca právo návštevníka vykázať z areálu bez nároku na vrátenie vstupného a poplatkov za povolenie ,a v prípade spôsobenia škody na majetku je povinný ju uhradiť. Zároveň mu nebude v budúcnosti umožnený vstup do areálu.

18. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za straty a škody spôsobené na majetku alebo zdraví.

19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny prevádzkového poriadku.

Aktuálne podmienky a pravidlá pre privlastnenie ulovenej ryby:

1. Rybár, ktorý má záujem odkúpiť si ulovenú rybu, je povinný o tom upovedomiť správcu pred samotným začatím lovu.

2. Rybár následne obdrží „Záznam privlastnených úlovkov“, ktorý vypíše podľa pokynov uvedených na zázname.

3. Rybár obdrží od správcu prechovávaciu sieťku, v ktorej môže uchovávať iba rybu, ktorú si chce odkúpiť. Použitie vlastnej prechovávacej sieťky je zakázané.

4. Ryba, ktorá je už raz uložená do prechovávcej sieťky, nesmie byť vrátená späť do rybníka! Porušením ktoréhokoľvek pravidla si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité vykázanie návštevníka z areálu a ukončenie lovu bez nároku na vrátenie vstupného.

Porušením ktoréhokoľvek pravidla si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité
vykázanie návštevníka z areálu a ukončenie lovu bez nároku na vrátenie vstupného.